Spring til indhold

Status på cykeltrafik

Cykeltrafik er i høj grad afhængig af den lokale indsats og udgør det primære transportmiddel efter bilen. I Odense cykler man en del mere end i Aarhus og Aalborg.

Dekorativt billede.

Status på cykeltrafik

 

Cykeltrafik er i høj grad afhængig af den lokale indsats og udgør det primære transportmiddel efter bilen. I Odense cykler man mere end i Aarhus og Aalborg.
 
Cykeltrafikken er efter et fald i 2013 steget til at udgøre 23 % af turene. Kommuneplanens mål er 28 %. I Odense anvendes cyklen på hver tredje tur under 5 km.

Hvis man ser på en opdeling efter turenes formål, er der stor forskel på, hvor stor en andel cykelturene udgør:

 • Pendling 38 %
 • Ærinde 18 %
 • Fritid 19 %
 • Erhverv 16 %
 • Uddannelse 65 %
 • Alle 26 %

Knallertturene er meget få og på vej til at forsvinde helt.

I Odense cykler man mere end i Aarhus og Aalborg, men udviklingen er ikke længere stigende i Odense. I Odense cykler borgerne længere end i Aarhus og Aalborg. I Odense og Aarhus cykler man længere end tidligere. I Odense cykler hver borger 28 % mere end for 5 år siden. Dermed er det primært eksisterende cyklister, som cykler en del længere end før – men næsten ikke flere cykelture.

Bilejerskabet målt som biler/1.000 indbyggere er i de sidste 5 år steget med 4,9 % i Odense og mere i Aarhus men mindre i Aalborg. 

 

 

 

52 % af turene på 2 - 5 km køres i bil og udgør et stort potentiale for mere gang, cykling og kollektiv trafik jf. kommuneplanens mål.
 

Perspektivering

Odense har trods stigende bilejerskab færre bilture og markant flere gang- og cykelture end for få år siden. Tendensen er mere markant i Odense end i Aarhus og Aalborg. I både Odense og Aarhus er der tale om store vejarbejder som følge af letbaneprojekterne. 

Der er 1.155 km vej i Odense, mens der er tale om letbanerelateret vejarbejde på 2 – 14 km ad gangen, dvs. 2 – 12 promille af vejnettet – dog på mange af de meget trafikerede veje. Dermed er det sandsynligt, at letbaneprojektet ikke er den primære årsag til de markante ændringer i turene i Odense, herunder en reduktion på ca. 36.000 bilture dagligt.

Odense har gennemført mange mobilitets- og cykelprojekter de sidste 4 år – både fysiske projekter og kampagner. Men historikken viser, at både gang- og cykeltrafik hurtigt kan falde igen. Cykeltrafik er i høj grad afhængig af den lokale indsats og udgør det primære transportmiddel efter bilen. Det ser ud til, at nogle korte cykelture er overflyttet til gang.

På ture op til 5 km udgør bilturene stadig 36 %. Der er således potentiale for at flytte en del af disse ture til gang, cykel og kollektiv trafik i overensstemmelse med kommuneplanen.
 

Bag om tallene

DTU foretager hvert år de nationale transportvaneundersøgelser (TU), der kortlægger danskernes transportvaner efter et meget præcist system. Oplysningerne indhentes som interviews. Kun i de allerstørste kommuner foretages der tilstrækkeligt med interviews til at beskrive udviklingen fra år til år tilpas nøjagtigt. I Odense Kommune drejer det sig om ca. 300 årlige interviews og dermed ca. 900 ture. De seneste år er der dog anvendt gennemsnit af tre år for at opnå tilstrækkelig statistisk sikkerhed.

TU tal for Odense beskriver de ture, som borgere bosat i Odense Kommune har foretaget på ét gennemsnitligt døgn. Gå- og cykelture er typisk foretaget i Odense, mens andre ture også foretages uden for kommunen. Derfor forekommer der f.eks. også metro- og S-togsture blandt Odense borgerne.

TU tal kan således beskrive udviklingen i ture fordelt på transportmidler på kommuneniveau. Der kan sammenlignes med flere år, og der kan sammenholdes tal for de store kommuner.
Hvis antallet og dermed andelen af ture med et transportmiddel er lavt, er usikkerheden høj.

Sundhedseffekt

Sundhedssekretariatet har beregnet sundhedseffekten af Odense Kommunes cykelandel. Hvis antallet af cykelture i Odense samlet set falder til landsgennemsnittet betyder det et fald på 37 % i daglige cykelture og 43 % i km/dag. Det vil medføre større fysisk inaktivitet, som i forvejen er en stor udfordring både i Odense og på landsplan. 27 % af odenseanerne opfylder pt. ikke WHO’s anbefalinger vedr. fysisk aktivitet.
Hver gang man cykler 1.200 km. reducerer den enkelte i gennemsnit antallet af sygedage med én dag. 

 • Borgere over 10 år i Odense cykler hver 2,9 km/person/dag. 
 • I gennemsnit spares 72.000 sygefraværsdage på cykling pr. år i Odense. Hvis Odense falder de 43 % ned til landsgennemsnittet ville denne
 • gennemsnitlige besparelse årligt på cykling kun være på 41.000 sygefraværsdage.
 • Sundhedsgevinsten betyder, at der i gennemsnit årligt spares 142 mio. kr. i sundhedsomkostninger i Odense Kommune ved at odenseanerne cykler. 
Cyklisternes By
 • Nørregade 36
 • 5000 Odense C
 • CVR-nummer: 35209115
Cyklisternes By logo