Status på cykeltrafik

Cykeltrafik er i høj grad afhængig af den lokale indsats og udgør det primære transportmiddel efter bilen. I Odense cykler man markant mere end i Aarhus og Aalborg, og i Odense er udviklingen stigende hvert af de seneste 4 år.

Status på cykeltrafik

Cykeltrafik er i høj grad afhængig af den lokale indsats og udgør det primære transportmiddel efter bilen. I Odense cykler man markant mere end i Aarhus og Aalborg, og i Odense har udviklingen været stigende de seneste 4 år.

 

Cykeltrafikken er efter et fald i 2013 steget til at udgøre 26 % af turene. Kommuneplanens mål er 28 %. I Odense anvendes cyklen på hver tredje tur under 5 km.

Hvis man ser på en opdeling efter turenes formål, er der stor forskel på, hvor stor en andel cykelturene udgør:

  • Pendling 38 %
  • Ærinde 18 %
  • Fritid 19 %
  • Erhverv 16 %
  • Uddannelse 65 %
  • Alle 26 %

Knallertturene er meget få og på vej til at forsvinde helt.

 

 

 

I Odense cykler borgerne længere end i Aarhus og Aalborg. I Odense og Aarhus cykler man længere end tidligere, og stigningen er mest markant i Odense, hvor hver borger nu cykler 32 % mere end for 4 år siden.

Siden 2010 er bilejerskabet målt som biler/1.000 indbyggere steget med 5 % i Odense, og der er nu 18 % flere familier i Odense med 2 eller flere biler. Trods dette er bilturenes andel af alle ture i Odense faldet siden 2012.

 

52 % af turene på 2 - 5 km køres i bil og udgør et stort potentiale for mere gang, cykling og kollektiv trafik jf. kommuneplanens mål.

 

Perspektivering

Odense har trods stigende bilejerskab færre bilture og markant flere gang- og cykelture end for få år siden. Tendensen er mere markant i Odense end i Aarhus og Aalborg. Der er tale om store vejarbejder som følge af letbaneprojekterne i både Odense og Aarhus. 

 

Der er 1.155 km vej i Odense, mens der er tale om letbanerelateret vejarbejde på 2 – 4 km ad gangen, dvs. 2 – 4 promille af vejnettet. Dermed er det sandsynligt, at letbaneprojektet ikke er den primære årsag til de markante ændringer i turene i Odense, herunder en reduktion på ca. 36.000 bilture dagligt.

Odense har gennemført mange mobilitets- og cykelprojekter de sidste 3 år. Men historikken viser, at både gang- og cykeltrafik hurtigt kan falde igen.

 

Bag om tallene

DTU foretager hvert år de nationale transportvaneundersøgelser (TU), der kortlægger danskernes transportvaner efter et meget præcist system. Oplysningerne indhentes som interviews. Kun i de største kommuner foretages der tilstrækkeligt med interviews til at beskrive udviklingen fra år til år tilpas nøjagtigt. I Odense Kommune drejer det sig om ca. 300 årlige interviews og dermed ca. 900 ture. De seneste år er der dog anvendt gennemsnit af tre år for at opnå tilstrækkelig statistisk sikkerhed.

 

TU tal for Odense beskriver de ture, som borgere bosat i Odense Kommune har foretaget på ét gennemsnitligt døgn. Gå- og cykelture er typisk foretaget i Odense, mens andre ture også foretages uden for kommunen. Derfor forekommer der f.eks. også metro- og S-togsture blandt Odense borgerne.

TU tal kan således beskrive udviklingen i ture fordelt på transportmidler på kommuneniveau. Der kan sammenlignes med flere år, og der kan sammenholdes tal for de store kommuner.

 

Hvis antallet og dermed andelen af ture med et transportmiddel er lavt, er usikkerheden høj.